Anunț selecție parteneri depunere proiect în cadrul

POCU, „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”

 

Asociația Ai vointa, ai putere” face publică procedura de selecție a unor parteneri de drept privat/public, în vederea elaborării si implementării unuei cereri de finanțare  ce va fi depus spre finanțare prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa prioritară 1Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă,  Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”.

 

Proiectul care va fi depus în cadrul acestui apel de proiect urmărește creșterea capacității de ocupare a 252 de tineri cu vârsta între 16 – 24 de ani, care se află în căutarea unui loc de muncă, cu domiciliul în județul Călărași.

Prin acest anunț, asociația dorește să își selecteze parteneri din rândul furnizorilor de formare profesională și antreprenorială.

Organizațiile interesate să participe la selecția de parteneri, sunt rugate să consulte procedura de selecție a partenerilor, afaltă pe site-ul asociației.

 

Procedura de selectie parteneri

Scrisoare de intentie

Anexa nr. 2 – Fisa Partenerului